Domov odpočinku ve stáří Justynka v Hronově

 

... i podzim života může být pestrý

 
 
 
 
 
 
 
 


ZMĚNA PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY


Od 25. 9. 2020 byl náš okres zařazen na semaforu na oranžový stupeň, dle doporučeného postupu MPSV č. 12/2020 proto do odvolání
DOPORUČUJEME REALIZOVAT NÁVŠTĚVY VENKU (POKUD TO LZE VZHLEDEM K POČASÍ) A OMEZIT NÁVŠTĚVU NA 20 MINUT, NEDOPORUČUJEME KLIENTŮM POHYB MIMO AREÁL DO JUSTYNKA.

Prosíme návštěvníky, aby v rámci bezproblémového chodu domova uskutečnili své návštěvy ideálně v době od 9 do 17 hod. a respektovali povinnost nošení roušek v DOMOVĚ A JEHO AREÁLU.------------------------------------------------------------------------------

Postava Justynky v Jiráskově kronice "U nás": "Nikde se nemusela domlouvat, nikde vtírat, všude ji rádi přijali. Veselé děvče bylo vlídné, pěkně pozdravilo, s každým pohovořilo, pro vše mělo nelíčené, upřímné účastenství."


Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov je od 20. 1. 2016 držitelem CERTIFIKÁTU zavedení a ověření systému řízení kvality v sociálních službách QMSS a od podzimu 2016 je zapojen do návazného projektu ke zvyšování kvality "IMOSH Chytré služby".
 

Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov

 
Domov odpočinku ve stáří je samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je město Hronov, a do provozu byl uveden v dubnu 1995.

JUSTYNKA se nachází v klidné části města. Po několika minutách pěší chůze se ocitneme na hronovském náměstí. V přilehlém parku se nachází rodný domek Mistra Aloise Jiráska a jeho socha, také zde vyvěrají minerální prameny „Hronovka" a „Regnerka".
 
CO CHCEME:

Posláním Domova odpočinku ve stáří Justynka je umožnit níže uvedenému okruhu seniorů, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fází jejich života.

Služby poskytujeme na principech:
- zachovávání lidské důstojnosti
- podpory do výše postižení
- individuálně určených potřeb
- aktivního působení na osoby
- podpory samostatnosti
- neprohlubování „závislosti na službě“
- posilování sociálního začleňování
- poskytování služby v náležité kvalitě
- dodržování lidských práv a svobod

PRO JAKÝ OKRUH SENIORŮ TU JSME:
- pro seniory starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby
- služba je určena pro osoby s trvalým bydlištěm v Hronově nebo s prokázanou vazbou na Hronov a dále pro zájemce z obcí správního obvodu města Hronova: Velké Poříčí, Žďárky, Vysoká Srbská, Stárkov

PRO KOHO TU NEJSME:
- pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- pro občany, kteří nejsou schopni pobytu v domově pro seniory z důvodu akutní infekční nemoci
- pro občany, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

VIZE na roky 2016-2020: UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Domov odpočinku ve stáří Justynka je na Hronovsku vyhledávanou organizací, využívající moderní systémový přístup k zajištění kvality poskytovaných služeb pro seniory. Kvalita péče je podpořena efektivní spoluprací všech zúčastněných stran. Ke spokojenosti klientů přispívá kvalitní výběr a vzdělávání pracovníků, týmová spolupráce a dobrá komunikace se všemi zúčastněnými stranami.

DLOUHODOBÉ CÍLE DOMOVA:
1. Poskytovat služby v takové kvalitě, aby byl náš Domov na Hronovsku vyhledávaným zařízením pro seniory
2. Podpořit kvalitu péče efektivní spoluprací se všemi zúčastněnými stranami
3. Zajistit kvalitní personál a optimální fungování služby
4. Zlepšit kvalitu stravování v Domově
5. Zlepšit technické vybavení Domova v souvislosti se zvýšením samostatnosti klientů
6. Uplatňovat systém řízení kvality sociálních služeb

Formuláře pro přijetí (rozklikněte): Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře
Zde najdete závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2016, 2017, 2018 i rozpočet 2018, rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Návrh rozpočtu na rok 2020

Zákon o poskytování informací 106/1999 Sb.
Práva a povinnosti
Organizační schéma DO JUSTYNKA
Informace o zpracování osobních údajů
 
 
 

Virtuální prohlídka