Domov odpočinku ve stáří Justynka v Hronově

 

... i podzim života může být pestrý

 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVŠTĚVY OD 14. 3. 2022

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o zrušení mimořádných opatření MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN, se s účinností od 14. března ruší omezení návštěv v DO Justynka.

Nadále už není třeba se prokazovat testem či očkovacím certifikátem. Není omezen počet osob. Neplatí už povinnost nosit respirátor. V případě podezření na jakékoli infekční onemocnění navštěvujících osob doporučujeme odložení návštěvy.

Návštěvy mohou přicházet během celého dne, zadním vchodem od parku. Doporučujeme i nadále směřovat návštěvy spíše do odpoledních hodin, kdy mají klienti volnější program.
------------------------------------------------------------------------------

Postava Justynky v Jiráskově kronice "U nás": "Nikde se nemusela domlouvat, nikde vtírat, všude ji rádi přijali. Veselé děvče bylo vlídné, pěkně pozdravilo, s každým pohovořilo, pro vše mělo nelíčené, upřímné účastenství."


Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov je od 20. 1. 2016 držitelem CERTIFIKÁTU zavedení a ověření systému řízení kvality v sociálních službách QMSS a od podzimu 2016 je zapojen do návazného projektu ke zvyšování kvality "IMOSH Chytré služby".
 

Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov

 
Domov odpočinku ve stáří je samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je město Hronov, a do provozu byl uveden v dubnu 1995.

JUSTYNKA se nachází v klidné části města. Po několika minutách pěší chůze se ocitneme na hronovském náměstí. V přilehlém parku se nachází rodný domek Mistra Aloise Jiráska a jeho socha, také zde vyvěrají minerální prameny „Hronovka" a „Regnerka".
 
CO CHCEME:

Posláním Domova odpočinku ve stáří Justynka je umožnit níže uvedenému okruhu seniorů, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fází jejich života.

Služby poskytujeme na principech:
- zachovávání lidské důstojnosti
- podpory do výše postižení
- individuálně určených potřeb
- aktivního působení na osoby
- podpory samostatnosti
- neprohlubování „závislosti na službě“
- posilování sociálního začleňování
- poskytování služby v náležité kvalitě
- dodržování lidských práv a svobod

PRO JAKÝ OKRUH SENIORŮ TU JSME:
- pro seniory starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby
- služba je určena pro osoby s trvalým bydlištěm v Hronově nebo s prokázanou vazbou na Hronov a dále pro zájemce z obcí správního obvodu města Hronova: Velké Poříčí, Žďárky, Vysoká Srbská, Stárkov

PRO KOHO TU NEJSME:
- pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- pro občany, kteří nejsou schopni pobytu v domově pro seniory z důvodu akutní infekční nemoci
- pro občany, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


VIZE na r. 2021 - 2025:
Bezpečné a komfortní prostředí přizpůsobené potřebám klientů

Domov odpočinku ve stáří Justynka je na Hronovsku vyhledávanou organizací, využívající moderní systémový přístup k zajištění kvality poskytovaných služeb pro seniory. Kvalita péče je podpořena efektivní spoluprací všech zúčastněných stran. Ke spokojenosti klientů přispívá kvalitní výběr a vzdělávání pracovníků, týmová spolupráce, bezpečné prostředí a vybavení přizpůsobené stavu a potřebám klientů.


DLOUHODOBÉ CÍLE DOMOVA:
1. Domov odpočinku ve stáří Justynka je na Hronovsku vyhledávanou organizací
2. Optimální zajištění personálního obsazení a fungování služby
3. Zvýšení bezpečnosti klientů
4. Zlepšení vybavení Domova v souvislosti se snížením samostatnosti klientů
5. Organizace je zapojena do projektové aktivity KHK v oblasti paliativní péčeFormuláře pro přijetí (rozklikněte): Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře

Zde najdete závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
rozpočet 2018, rozpočet 2019, rozpočet 2021

Závěrečná zpráva za rok 2021

Rozpočet na rok: 2022


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 zde

Zákon o poskytování informací 106/1999 Sb.
Práva a povinnosti
Organizační schéma DO JUSTYNKA
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Zákon o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb.
 
 
 

Virtuální prohlídka